Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Wtorek 16.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organizacja szkoleń

Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP, inicjuje, organizuje i finansuje w ramach limitowanych środków szkolenia osób uprawnionych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej,
w szczególności w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych;
 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
PUP realizuje organizację szkoleń, udzielając osobom uprawnionym pomocy w nabywaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji, przez:
 1. szkolenia zlecane instytucjom szkoleniowym lub powierzane zakładanej i prowadzonej przez Starostę instytucji szkoleniowej dla grup osób uprawnionych, kierowanych przez PUP, zwane dalej „szkoleniami grupowymi”;
 2. szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy realizowane w klubie pracy w PUP lub zlecane w trybie określonym ustawą;
 3. szkolenia wskazane przez osoby uprawnione, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy, zwane dalej „szkoleniami indywidualnymi”;
 4. finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, zwanych dalej „kosztami egzaminu lub uzyskania licencji”;
 5. udzielenie pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia, zwanej dalej „pożyczką szkoleniową”;
 6. finansowanie kosztów studiów podyplomowych.
Na podstawie art. 11 ustawy o rehabilitacji, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług rynku pracy na zasadach określonych w ustawie.
 
I. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwana dalej „osobą niepełnosprawną poszukującą pracy” może korzystać na zasadach takich jak bezrobotni, m.in. z następujących usług określonych w ustawie:
 1. szkoleń;
 2. badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy;
 3. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust.4 ustawy;
 4. studiów podyplomowych.
II. Wydatki na usługi, o których mowa w ust. 1 i 2 są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:
 1. bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy,
 2. poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – ze środków Funduszu.

PUP umożliwia osobom uprawnionym oraz osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w PUP jako poszukujące pracy niepozostającym w zatrudnieniu zapoznanie się z Regulaminem organizacji szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej PUP.


SZKOLENIA GRUPOWE - WIĘCEJ

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA ROK 2016 - WIĘCEJ


SZKOLENIA INDYWIDUALNE - WIĘCEJ


SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY


SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH INNĄ PRACĘ ZAROBKOWĄ LUB DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ


FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI - WIĘCEJ


DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - WIĘCEJ


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY WIĘCEJ


Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku  informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacje, że oferowane przez instytucje szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy. Jednocześnie tut. Urząd informuje, że nie finansuje szkoleń, które nie spełniają warunków określonych w art. 20 ust. 1 i 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015, poz. 149). Aby szkolenie mogło być finansowane ze środków Funduszu Pracy, musi być realizowane przez instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych, w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Wytworzył:
Sylwia Machnikowska
Udostępnił:
Jolanta Dudzińska
(2011-05-11 11:41:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Dudzińska
(2016-05-16 10:51:52)
 
 
ilość odwiedzin: 1825859

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X