logo                      new

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH 1, 21-045 ŚWIDNIK
TEL. 81 461 35 02; FAX: 81 461 35 98  
NUMERY TELEFONÓW

lusw@praca.gov.pl;  http://swidnik.praca.gov.pl/

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
UL. LUBELSKA 80, 21-050 PIASKI, TEL. 81 461 35 28

 

URZĄD CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
GODZINY OTWARCIA URZĘDU: 7.30 – 15.30
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW: 8.00 – 14.00

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  

Tożsamość Administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku;  

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) PUP w Świdniku, na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pisemnie  na adres siedziby: Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik.  

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa związanych z zakresem działalności Administratora, w tym z przepisów z zakresu polityki rynku pracy. 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku chęci skorzystania przez Panią/Pana  z usług i form wsparcia świadczonych przez PUP w Świdniku.  

Odbiorcy danych osobowych/kategorie odbiorców

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). 

Kategorie odbiorców: dostawcy usług IT, archiwa depozytowe, banki, instytucje szkoleniowe, operatorzy pocztowi, podmioty zapewniające obsługę prawną urzędu. 

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Uprawnienia przysługujące Pani/Panu, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • prawo wniesienia skargi, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia Pani/Pana praw,

na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku,  w tym realizacji Pani/Pana praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych PUP w Świdniku za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@swidnik.praca.gov.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jolanta Dudzińska
(2011-06-02 10:07:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Dudzińska
(2019-06-24 15:32:53)