Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Wtorek 16.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Spółdzielnie socjalne

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ:

Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację  Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ze środków rezerwy Funduszu pracy dla osób bezrobotnych przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych.

Liczba osób obejmowana programem:

20 osób bezrobotnych, w tym absolwentów CIS.


Osoby te muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o jednorazowe środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej:

  • nie odmówili bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • z własnej winy nie przerwali szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ww. ustawie,
  • po skierowaniu podjęli szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ww. ustawie

2) nie otrzymali dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej;

3) nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o jednorazowe środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

4) nie zostali wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

5) złożą oświadczenia o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3) lub ustawy z dnia28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);

6) złożą oświadczenia o niepozostawaniu w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

7) złożą i kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek o jednorazowe środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 

Koszt na uczestnika programu : do 11 220, 00zł

Termin realizacji programu: 01.06.2015-31.12.2015


Druki i formularze do pobrania:

-

Zasady przyznawania jednorazowo bezrobotnemu, absolwentowi cis lub absolwentowi kis środków z funduszu pracy na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
   

Wniosek bezrobotnego absolwenta centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie spółdzielni socjalnej
   
- Wniosek bezrobotnego absolwenta centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej
   
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
   
- Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - schemat   wyjaśnienia
   
- Identyfikatory gmin powiatu świdnickiego
   
-  Identyfikatory gmin
   
- Numer konta VAT

Komunikaty archiwalne:

1.

PUP w Świdniku w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej naboru wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów dla osób bezrobotnych, dotyczących wspierania tworzenia i przystąpienia do spółdzielni socjalnych prosi o kontakt do dnia 30.01.2015r.:

  • osoby bezrobotne zainteresowane tworzeniem bądź przystąpieniem do spółdzielni socjalnych
  • oraz instytucje zainteresowane współpracą w w/w zakresie.

Telefon kontaktowy 81 461-35-20.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jolanta Dudzińska
(2015-01-16 13:03:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Dudzińska
(2015-06-12 15:47:31)
 
 
ilość odwiedzin: 1825840

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X