☰ Menu
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 02.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dla osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie dodatku solidarnościowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
https://swidnik.praca.gov.pl/-/12773035-dodatek-solidarnosciowy


Szanowni Państwo

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID-19 wywołanego wirusem SARS-CoV2, Powiatowy Urząd Pracy informuje, że ogranicza dostępność do siedziby urzędu poprzez zamknięcie drzwi wejściowych. Od dnia 03 listopada br. wejście na teren urzędu będzie możliwe tylko w sprawach pilnych po uprzednim umówieniu się z pracownikiem, według n/w zasad.

W dalszym ciągu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

1.Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną lub elektroniczną,
2.W sprawach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu, należy wcześniej umówić się telefonicznie z określonym pracownikiem, na konkretny dzień i godzinę.
3.Dokumenty dostarczane osobiście należy wrzucać do specjalnie do tego celu wystawionej skrzyni.
4.Niezbędne druki do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej.
5.Na drzwiach wejściowych znajduje się wykaz niezbędnych numerów telefonów potrzebnych do nawiązania kontaktu z określonym pracownikiem.
6.Wchodząc do urzędu na umówione spotkanie przestrzegaj zasad reżimu sanitarnego. Pamiętaj o obowiązku zakrywania ust i nosa w urzędzie i dezynfekcji rąk.

Możesz kontaktować się z nami przez:

  1. Wyślij pismo pocztą:  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
  2. Skorzystaj z Usług Elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia: www.praca.gov.pl, w tym:
  1. Wyślij pismo przez: https://epuap.gov.pl
  2. Telefon: 81 461 35 02, szczegółowy wykaz telefonów: tutaj
  3. Informacje dotyczące usług rynku pracy lub innych form wsparcia świadczonych przez urzędy pracy możesz uzyskać za pośrednictwem: http://zielonalinia.gov.pl/

 logo pup                   new

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH 1, 21-045 ŚWIDNIK
TEL. 81 461 35 02; FAX: 81 461 35 98  
NUMERY TELEFONÓW

lusw@praca.gov.pl;  http://swidnik.praca.gov.pl/

URZĄD CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
GODZINY OTWARCIA URZĘDU: 7.30 – 15.30
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW: 8.00 – 14.00

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  

Tożsamość Administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku;  

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) PUP w Świdniku, na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pisemnie  na adres siedziby: Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik.  

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa związanych z zakresem działalności Administratora, w tym z przepisów z zakresu polityki rynku pracy. 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku chęci skorzystania przez Panią/Pana  z usług i form wsparcia świadczonych przez PUP w Świdniku.  

Odbiorcy danych osobowych/kategorie odbiorców

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). 

Kategorie odbiorców: dostawcy usług IT, archiwa depozytowe, banki, instytucje szkoleniowe, operatorzy pocztowi, podmioty zapewniające obsługę prawną urzędu. 

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Uprawnienia przysługujące Pani/Panu, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • prawo wniesienia skargi, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia Pani/Pana praw,

na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku,  w tym realizacji Pani/Pana praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych PUP w Świdniku za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@swidnik.praca.gov.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dudzińska Jolanta
(2011-06-02 10:06:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Dudzińska Jolanta
(2011-06-02 11:15:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2732680