Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku.

Data publikacji strony internetowej:2005-09-01. Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-08.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Dudzińska. Kontaktować się można pisząc e-maila na adres: dostepnosc@swidnik.praca.gov.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 81 461 35 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Budynek Urzędu jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
 • Do siedziby Urzędu prowadzi jedno wejście od ulicy Aleja Lotników Polskich.
 • Z prawej strony wejścia do budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony w poręcz, umożliwiający wjazd na parter Urzędu.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu, dzwoniąc pod numer telefonu 81 461 35 02.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Informacje o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku znajdują się na tablicach informacyjnych.
 • Schody (rozpoczęcie i zakończenie) nie są oznakowane kolorem kontrastowym.
 • Na schodach zamontowane są  poręcze.
 • W budynku brak jest windy.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Zespół koordynacyjny ds. dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku:
Jacek Ratajczak - przewodniczący
Agnieszka Wasiewicz - członek
Jolanta Dudzińska - członek
Magdalena Gorzko - członek
Henryk Karaś - członek

dane kontaktowe:
tel. 81 461 35 02
e-mail: dostepnosc@swidnik.praca.gov.pl

Wytworzył:
(2020-01-09)
Udostępnił:
Dudzińska Jolanta
(2020-09-25 10:51:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Dudzińska Jolanta
(2022-09-08 15:19:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki