Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu oraz do ponownego wykorzystania informacji publicznej przysługuje każdemu.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej (informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku),
  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dudzińska Jolanta
(2012-03-08 12:50:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Dudzińska Jolanta
(2012-03-08 12:50:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki