Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Wtorek 16.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Grant na telepracę

WNIOSKI I INNE DOKUMENTY DO POBRANIA NA NOWEJ STRONIE URZĘDU PRACY: swidnik.praca.gov.pl

GRANT NA TELEPRACĘ

 

Grant na telepracę to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

KTO MOŻE PRACOWAĆ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Starosta może przyznać grant na telepracę:

  • skierowanemu, bezrobotnemu rodzicowi powracającemu na rynek pracy, posiadającemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
  • bezrobotnemu sprawującemu opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

 

Uwaga:
Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z  doradcą w urzędzie.

KTO NIE MOŻE PRACOWAĆ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy bezrobotnemu:

  • małżonkowi pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzicowi pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzeństwu pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • dziecku własnemu lub przysposobionemu: pracodawcy lub przedsiębiorcy, ich małżonkowi oraz rodzeństwu.

NA JAKI OKRES NALEŻY ZATRUDNIĆ OSOBĘ BEZROBOTNĄ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Stosownie do zawartej ze starostą umowy, zobowiązany będziesz  utrzymać zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O GRANT NA TELEPRACĘ?

W ramach grantu otrzymasz dofinansowanie w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

PRZYDATNE INFORMACJE

Jeśli nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu zatrudnienia, wykorzystasz grant niezgodnie z umową lub go nie wykorzystasz, zobowiązany będziesz do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dania otrzymania grantu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Szczegółowe informacje:

 

pokój: III piętro, pokój nr 18

e-mail: irp@praca.gov.pl

telefon: 81 461 35 18

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 60a)

 

 

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/


 
 
ilość odwiedzin: 1825880

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X