Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Wtorek 16.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Staże

Na podstawie ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz.149 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009 r., Nr 142, poz. 1160) o organizacje stażu dla osób bezrobotnych może ubiegać sie:

  • pracodawca, tj. podmiot zatrudniający co najmniej 1 pracownika w oparciu o umowę o prace,
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
  • pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terenie RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych, o pow. przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej,
  • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Staż dla osób bezrobotnych oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawca.

U organizatora stażu będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składaniu wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Staż można zorganizować na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy dla osób bezrobotnych, dla których określono drugi profil pomocy.

Natomiast na okres od 3 do 12 miesięcy można skierować osobę bezrobotną do 30 roku życia.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku działającego z upoważnienia Starosty Świdnickiego z Organizatorem, wg programu, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, działający z upoważnienia Starosty Świdnickiego, może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy np. w zawodzie „opiekun w domu pomocy społecznej”, „pielęgniarka” czy „ratownik medyczny”.

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników (z wyłączeniem prawa do urlopu wypoczynkowego).

Bezrobotnemu, za okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości:

· od 01.06.2014 - 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych,  tj. brutto 997,40 zł

Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Bezrobotny winien być przeszkolony przez Pracodawcę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp i p. poż. oraz zapoznany z obowiązkami, uprawnieniami i obowiązującym regulaminem pracy.

Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

 

 

WNIOSKI I DOKUMENTY DO POBRANIA NA NOWEJ STRONIE URZĘDU PRACY: swidnik.praca.gov.pl

 

 


 

Wytworzył:
Renata Nizielska
Udostępnił:
Jolanta Dudzińska
(2007-04-20 15:03:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Dudzińska
(2016-03-30 15:21:42)
 
 
ilość odwiedzin: 1825900

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X