Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Wtorek 16.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prace społecznie użyteczne

WNIOSKI I INNE DOKUMENTY DO POBRANIA NA NOWEJ STRONIE URZĘDU PRACY: swidnik.praca.gov.pl

Kto może być organizatorem prac społecznie użytecznych?

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze,
 • ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub inne jednostki utworzone przez gminę na podstawie ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,
 • instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej nie działające w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej tj. urzędy gminy i jednostki organizacyjne utworzone przez gminę nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi np. szkoły, domy kultury, biblioteki, żłobki i przedszkola.
Kto, gdzie i w jakim terminie może wykonywać prace społecznie użyteczne?
 
Prace społecznie użyteczne może wykonywać osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej, na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.
 
Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być również kierowane osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowanie przez Powiatowy Urząd Pracy.
 
Prace społecznie użyteczne przeznaczone są dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających jednocześnie ze świadczeń z opieki społecznej. Organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 
Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
 
Powiatowy Urząd Pracy dokonuje refundacji w wysokości nie większej niż 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
 
Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych.
 
Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się:
 • wiek osoby uprawnionej,
 • jej zdolność do wykonywania tych prac
 • w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.
Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne:
 • przyjmuje skierowaną przez starostę osobę uprawnioną w celu wykonywania prac społecznie użytecznych, zgodnie z porozumieniem,
 • poucza ją o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
 • zapoznaje osobę uprawnioną z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne:
 • zachowuje status osoby bezrobotnej,
 • wykonuje na terenie gminy prace w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo, za które otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości nie niższej niż 8,00 zł za godzinę,
 • jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym (zgodnie z przepisami o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach),
 • nie otrzymuje świadczenia za czas niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,
 • nie odprowadza podatku dochodowego od osób fizycznych od środków otrzymanych za wykonywanie prac społecznie użytecznych (zaniechanie podatku ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 01.11.2005r.),
 • pomiędzy podmiotem, w którym będą organizowane prace społecznie użyteczne, a osobą bezrobotną nie nawiązuje się stosunek pracy oraz nie będzie zawierana żadna umowa. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego.
 
INFORMACJE DODATKOWE:

III piętro pokój nr 13

Tel. 81 461 35 13,

 

Wytworzył:
Stella Gronek
Udostępnił:
Jolanta Dudzińska
(2012-03-08 11:30:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Ślusarska
(2016-01-22 10:19:50)
 
 
ilość odwiedzin: 1825841

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X