Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Wtorek 16.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bony szkoleniowe

Bon szkoleniowy zgodnie z art. 66k ust. 1 ustawy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Bon może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Zgodnie z art. 66k ust. 2 ustawy przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania (IPD) dla osób bezrobotnych, dla których określono II lub I profil pomocy (I profil pomocy - przyznanie bonu możliwe jest tylko w uzasadnionych sytuacjach) oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoba, która otrzymuje bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy.

Osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

Maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem, które można pokryć z bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia) koszty:

 1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
 • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
 • powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 1. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
 • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
 • powyżej 550 zł do 1.100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

Starosta może odmówić sfinansowania szkolenia wybranego przez bezrobotnego w ramach bonu, jeśli jego realizacja byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania.

Szkolenie finansowane w ramach bonu szkoleniowego odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Instytucja szkoleniowa przeprowadzająca szkolenie musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych /RIS/ prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych


Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie urzędu:

 • przez doradców klienta
 • lub w pokoju nr 15, III piętro
 • lub pod nr telefonu (81) 461-35-15.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).

 

Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wytworzył:
Stella Gronek-Wojdyga
Udostępnił:
Jolanta Dudzińska
(2014-08-13 14:47:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Dudzińska
(2017-06-30 15:01:51)
 
 
ilość odwiedzin: 1825849

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X