Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Wtorek 16.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prace interwencyjne

 

WNIOSKI I DOKUMENTY DO POBRANIA NA NOWEJ STRONIE URZĘDU PRACY: swidnik.praca.gov.pl


Zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne o ustalonym II profilu pomocy.
Na tworzone miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:

 • były zatrudnione lub wykonywały inna pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy);
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.

Co zyskują pracodawcy organizujący prace interwencyjne?

Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich:

 • wynagrodzenia,
 • nagrody,
 • składki na ubezpieczenia społeczne

Warianty refundacji:

I.  wariant - art. 51 ustawy (bezrobotni o ustalonym II profilu pomocy)

 1. refundacja do 6 miesięcy (co miesiąc):

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji – 3 miesiące;
 • maksymalna wysokość refundacji - do wysokości zasiłku dla bezrobotnych + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

2. refundacja do 6 miesięcy (co miesiąc):

 • zatrudnienie w połowie wymiaru czasu pracy;
 • minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji – 3 miesiące;
 • maksymalna wysokość refundacji - do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę + składka na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

3. refundacja do 6 miesięcy (co drugi miesiąc):

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji – 3 miesiące;
 • maksymalna wysokość refundacji - do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

II.  wariant – art. 56 ustawy (bezrobotni o ustalonym II profilu pomocy)

1. refundacja do 12 miesięcy (co miesiąc):

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji – 6 miesięcy;
 • maksymalna wysokość refundacji - do wysokości zasiłku dla bezrobotnych + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

2. refundacja do 12 miesięcy (co drugi miesiąc):

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji – 6 miesięcy;
 • maksymalna wysokość refundacji - do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

III.  wariant  - art. 59 ustawy (tylko bezrobotni powyżej 50 roku życia)

1. refundacja do 24 miesięcy (co miesiąc):

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji – 6 miesięcy;
 • maksymalna wysokość refundacji - do 50%* lub do 80%** minimalnego wynagrodzenia za pracę + składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia* przy zatrudnieniu osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego** przy zatrudnieniu osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

2. refundacja do 24 miesięcy (co drugi miesiąc):

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji – 6 miesięcy;
 • maksymalna wysokość refundacji - do 50%* lub do 80%** minimalnego wynagrodzenia za pracę + składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia* przy zatrudnieniu osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego** przy zatrudnieniu osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z pracodawcą/przedsiębiorcą.

Warunki, które musi spełnić pracodawca:

 1. Pracodawca/przedsiębiorca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.
 2. Preferowani będą pracodawcy/przedsiębiorcy prowadzący działalność przez okres minimum 6 miesięcy.
 3. Ilość umów na organizację prac interwencyjnych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.
 4. Pomoc udzielana pracodawcom/przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864)
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 9)
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) (WE) NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6)

 

WNIOSKI I DOKUMENTY DO POBRANIA NA NOWEJ STRONIE URZĘDU PRACY: swidnik.praca.gov.pl

 

Wytworzył:
Magdalena Ślusarska
Udostępnił:
Jolanta Dudzińska
(2006-03-15 13:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Dudzińska
(2017-06-30 14:58:45)
 
 
ilość odwiedzin: 1825893

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X